ตัวอักษรดำบนพื้นขาว - - - TZe-SE4 - -
  ตัวอักษรดำบนพื้นขาว TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251 TZe-FX261
  ตัวอักษรแดงบนพื้นขาว - - - - - TZe-FX262
  ตัวอักษรดำบนพื้นแดง - - TZe-FX431 TZe-FX441 TZe-FX451 -
  ตัวอักษรดำบนพื้นเขียว - - TZe-FX731 TZe-FX741 TZe-FX751 -
  ตัวอักษรดำบนพื้นเหลือง TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651 TZe-FX661
  ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงิน (แบบด้าน) - - TZe-M931 TZe-M941 TZe-M951 TZe-M961

 

10/13 Soi Songsaengtawan, Latphrao 44 Rd., Samsennok Sub-District, Huay Kwang District, Bangkok 10310

02-5135792, 02-9389378
081-8451530 
Fax: 02-9383826